fat lipnoun

  • ja口への殴打
  • ena fist blow to the mouth

Examples