GlobifyGlobify

monkey suitnoun

  • ja正装、タキシード
  • ena suit; a tuxedo

Examples